D. Kreivys. Premjero kalbėjime ryškėja ne tik kompetencijos spragos, bet ir kairiųjų nusiteikimas po

„Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus išankstinė
pozicija, kad Vyriausybė kreipsis į Generalinę
prokuratūrą dėl ankstesnės Energetikos ministerijos
vadovybės veiksmų, rodo ne tik dabartinio Premjero
kompetencijos spragas, bet ir kairiųjų nusiteikimą
politiškai persekioti savo oponentus. Buvusiam
ministrui A. Sekmokui prikišamos tariamos politinės
nuodėmės už Ignalinos atominės elektrinės (IAE)
laikytus pinigus „Snoro“ ir „Ūkio“ bankuose yra
baltais siūlais sudygsniuoti politizuoti kaltinimai“, –
sako Seimo narys, buvęs ūkio ministras Dainius
Kreivys.
Premjeras A. Butkevičius, atsakydamas į
klausimus Vyriausybės valandos Seime metu,
teigė, jog šiuo metu vykdomas Energetikos
ministerijos auditas. Nors auditas dar nebaigtas,
Ministras Pirmininkas iš anksto tvirtina, kad
Generalinei prokuratūrai bus perduota visa turima
medžiaga dėl ankstesnės Energetikos ministerijos
vadovybės veiksmų.
„Galima tik stebėtis tokiomis drąsiomis
Vyriausybės vadovo kalbomis apie Energetikos
ministerijoje atliekamą auditą ir galimą kreipimąsi į
prokuratūrą. Premjeras, užuot laidęs politiniu
susidorojimu dvelkiančius pareiškimus, turėtų
pakomentuoti teisininkų bendruomenės informaciją,
jog pastarajam auditui atlikti pasamdyta teisininkų
kontora buvo pasirinkta be konkurso ir selektyviai.
Kartu norėtųsi išgirsti ir viešą Ministro Pirmininko
paaiškinimą, kodėl taip proteguojama teisines
paslaugas teikianti įmonė, kurioje dirba Rusijos
Federacijos teisininkai“, – teigia D. Kreivys.
Anot D. Kreivio, Premjerui A. Butkevičiui derėtų
suvokti, kad tiek Ministro Pirmininko, tiek ir
Vyriausybės ministrų kišimasis į valstybinių įmonių
valdybų ir administracijų darbą yra nesuderinamas
su civilizuotame pasaulyje įtvirtintais korporatyvinio
įmonių valdymo principais. Diegdama šiuos
principus, Andriaus Kubiliaus Vyriausybė siekė
apriboti politikų įtaką valstybės valdomoms
įmonėms.
„Ignalinos AE administracija, siekdama sumažinti
finansinę riziką, elgėsi pagal Finansų ministerijos ir
„Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus išankstinėpozicija, kad Vyriausybė kreipsis į Generalinęprokuratūrą dėl ankstesnės Energetikos ministerijosvadovybės veiksmų, rodo ne tik dabartinio Premjerokompetencijos spragas, bet ir kairiųjų nusiteikimąpolitiškai persekioti savo oponentus.  Buvusiamministrui A. Sekmokui prikišamos tariamos politinėsnuodėmės už Ignalinos atominės elektrinės (IAE)laikytus pinigus „Snoro“ ir „Ūkio“ bankuose yrabaltais siūlais sudygsniuoti politizuoti kaltinimai“, –sako Seimo narys, buvęs ūkio ministras DainiusKreivys.Premjeras A. Butkevičius, atsakydamas įklausimus Vyriausybės valandos Seime metu,teigė, jog šiuo metu vykdomas Energetikosministerijos auditas. Nors auditas dar nebaigtas,Ministras Pirmininkas iš anksto tvirtina, kadGeneralinei prokuratūrai bus perduota visa turimamedžiaga dėl ankstesnės Energetikos ministerijosvadovybės veiksmų.„Galima tik stebėtis tokiomis drąsiomisVyriausybės vadovo kalbomis apie Energetikosministerijoje atliekamą auditą ir galimą kreipimąsi įprokuratūrą. Premjeras, užuot laidęs politiniususidorojimu dvelkiančius pareiškimus, turėtųpakomentuoti teisininkų bendruomenės informaciją,jog pastarajam auditui atlikti pasamdyta teisininkųkontora buvo pasirinkta be konkurso ir selektyviai.Kartu norėtųsi išgirsti ir viešą Ministro Pirmininkopaaiškinimą, kodėl taip proteguojama teisinespaslaugas teikianti įmonė, kurioje dirba RusijosFederacijos teisininkai“, – teigia D. Kreivys.Anot D. Kreivio, Premjerui A. Butkevičiui derėtųsuvokti, kad tiek Ministro Pirmininko, tiek irVyriausybės ministrų kišimasis į valstybinių įmoniųvaldybų ir administracijų darbą yra nesuderinamassu civilizuotame pasaulyje įtvirtintais korporatyvinioįmonių valdymo principais. Diegdama šiuosprincipus, Andriaus Kubiliaus Vyriausybė siekėapriboti politikų įtaką valstybės valdomomsįmonėms.„Ignalinos AE administracija, siekdama sumažintifinansinę riziką, elgėsi pagal Finansų ministerijos ir