Be drąsos, be įsitikinimų

Kęstutis Girnius

2013-05-06 06:00
Pra­ėju­sį an­tra­die­nį prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pra­bi­lo apie mo­kes­čių pa­kei­ti­mus, ku­riuos siū­lo jo su­bur­ta dar­bo gru­pė. Pa­aiš­kė­jo, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­ke­ti­na pa­isy­ti sa­vo pa­ža­dų įves­ti prog­re­si­nius mo­kes­čius. No­menk­la­tū­ri­nė par­ti­jos kil­mė vėl nu­svė­rė so­cial­de­mo­kra­ti­nius pri­nci­pus ir tei­sin­gu­mo jaus­mą.

Soc­de­mai, kaip ir kon­ser­va­to­riai, ban­dys su­kur­ti prog­re­si­nių mo­kes­čių re­gi­my­bę, pa­di­din­da­mi ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį (NPD). Šis dy­dis su­da­ro ne­men­ką da­lį ma­žiau už­dir­ban­čių žmo­nių at­ly­gi­ni­mo, tad NPD esą už­ti­kri­na pa­ja­mų mo­kes­čio prog­re­sy­vu­mą. Pa­vyz­džiui, NPD ne­su­ma­ži­na mo­kes­čių as­me­nims, gau­nan­tiems dau­giau kaip 3200 li­tų per mė­ne­sį, o dau­giau ne­gu penk­ta­da­lis 1500 li­tų už­dir­ban­čio žmo­gaus at­ly­gi­ni­mo ap­sau­go­mas nuo ap­mo­kes­ti­ni­mo.


 

Mo­kes­čių leng­va­tos var­gin­ges­niems gy­ven­to­jams ir prog­re­si­niai mo­kes­čiai - du skir­tin­gi da­ly­kai. Mo­kes­čiai yra prog­re­si­niai, kai pa­si­tu­rin­tie­ji ap­mo­kes­ti­na­mi di­des­niais ta­ri­fais. Po soc­de­mų siū­lo­mų "re­for­mų" ir tiems, ku­rie už­dir­ba dau­giau kaip 10 tūkst. ar 20 tūkst. li­tų per mė­ne­sį, ir tiems, ku­rie gau­na 3200 li­tų, bus tai­ko­mas toks pat mo­kes­čių ta­ri­fas, be jo­kių leng­va­tų.

So­cial­de­mo­kra­tai pui­kiai su­pran­ta, kas yra prog­re­si­niai mo­kes­čiai. Prieš ke­le­rius me­tus jie par­en­gė įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lė vi­sas pa­ja­mas, iš­sky­rus ne­di­de­les iš­im­tis, ap­mo­kes­tin­ti pa­gal tri­jų pa­ko­pų sis­te­mą. Iki 48 tūkst. li­tų sie­kian­čios me­ti­nės pa­ja­mos tu­rė­jo bū­ti ap­mo­kes­ti­na­mos 15 proc. ta­ri­fu, nuo 48 tūkst. iki 120 tūkst. li­tų - 33 proc., dau­giau kaip 120 tūkst. li­tų - 40 pro­cen­tų.

2011 me­tų ba­lan­dį be­ne uo­liau­sias prog­re­si­nių mo­kes­čių rė­mė­jas tarp so­cial­de­mo­kra­tų Al­gir­das Sy­sas del­fi.lt ra­šė: "Prog­re­si­niai mo­kes­čiai pa­dė­tų su­ma­žin­ti so­cia­li­nę ne­ly­gy­bę ir už­ti­krin­tų dau­giau so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo. Ga­liau­siai tai yra mo­kes­tis už ci­vi­li­za­ci­ją. Jei no­ri­me gy­ven­ti ci­vi­li­zuo­to­je ša­ly­je, dėl ku­rios ne­bū­tų gė­da, kad jo­je žio­ji mil­ži­niš­ka pra­ra­ja tarp tur­tin­giau­sių­jų ir var­gin­giau­sių­jų, tuo­met mums rei­kia prog­re­si­nių mo­kes­čių. Jei da­bar ma­to­me, kad mū­sų vi­suo­me­nė­je yra ne­ma­žai skurs­tan­čių­jų, ku­rie val­go tik kruo­pas ir ne­iš­ga­li nu­si­pirk­ti žie­mi­nių ba­tų, apie ko­kį ci­vi­li­zuo­tu­mą ga­li­me kal­bė­ti?" Per tuos dve­jus me­tus ne­su­ma­žė­jo nei kruo­pas val­gan­čių­jų, nei pra­ra­ja tarp tur­tin­giau­sių­jų ir var­gin­giau­sių­jų, tik da­bar A.Sy­sas ty­li kaip pe­lė po šluo­ta. Smerk­ti kon­ser­va­to­rius - vie­nas da­ly­kas, smerk­ti sa­vus - ki­tas.

Soc­de­mai vėl par­odė, kad jų par­ti­ja ne­tu­ri nei drą­sos, nei įsi­ti­ki­ni­mų. Gal anks­čiau siū­ly­ti ta­ri­fai bu­vo per di­de­li, bet juos įma­no­ma ko­re­guo­ti. Pa­vyz­džiui, 10 proc. ta­ri­fu ga­li­ma ap­mo­kes­tin­ti mė­ne­sio pa­ja­mas iki 1500 li­tų (taip pa­de­dant ma­žai už­dir­ban­tiems žmo­nėms), 15 proc. ta­ri­fą tai­ky­ti pa­ja­moms nuo 1500 iki 3500 li­tų, di­des­nėms kaip 3500 li­tų mė­ne­sio pa­ja­moms įves­ti 25 proc. ta­ri­fą. To­kių mo­kes­čių po­vei­kis dau­gu­mai gy­ven­to­jų bū­tų kuk­lus, bet už­tat bū­tų pri­im­tas pri­nci­pi­nis spren­di­mas, kad dau­giau lau­kia­ma iš la­biau pa­si­tu­rin­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Įve­dus prog­re­si­nius mo­kes­čius ne­bū­tų nu­skriaus­ti ir pa­si­tu­rin­tie­ji. Šiuo me­tu Lie­tu­va yra var­gin­gų­jų ap­mo­kes­ti­ni­mo ly­de­rė, nes vi­sa jos mo­kes­čių sis­te­ma ne­pap­ras­tai reg­re­sy­vi. Pa­ja­mų mo­kes­čiai - pro­por­ci­niai, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio nė­ra, pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis - di­de­lis, mais­tui ir ki­toms bū­ti­niau­sioms pre­kėms ma­žes­nio ta­ri­fo ne­tai­ko­ma, nors dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių tai da­ro­ma. Net pa­di­di­nus NPD dau­ge­lis var­gin­ges­nių žmo­nių mo­kės pro­por­cin­gai dau­giau mo­kes­čių ne­gu tur­tin­ges­ni, nes bū­ti­niau­sios pre­kės, skir­tin­gai ne­gu pa­lū­ka­nos ir di­vi­den­dai, ap­mo­kes­ti­na­mos 21 proc. ta­ri­fu.

Nau­jau­si Eu­ros­ta­to duo­me­nys, pa­skelb­ti tą pa­čią die­ną, kai prem­je­ras pra­bi­lo apie dar­bo gru­pės siū­ly­mus, ro­do Lie­tu­vos mo­kes­čių sis­te­mos iš­skir­ti­nu­mą, aiš­ku, ne­igia­mu po­žiū­riu. 2011 me­tais ka­pi­ta­las Lie­tu­vo­je bu­vo ap­mo­kes­ti­na­mas vos 5,5 proc. - tai ma­žiau­sias ro­dik­lis ES. Per­nai ma­žes­ni pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fai tai­ky­ti tik Kip­re ir Bul­ga­ri­jo­je. Lat­vi­jo­je ta­ri­fas sie­kė 24 proc., Es­ti­jo­je - 21 proc., o ES vi­dur­kis bu­vo 38,3 pro­cen­to. Lie­tu­vo­je su­rink­ti mo­kes­čiai, įskai­tant ir so­cia­li­nes įmo­kas, su­da­rė ma­žiau­sią bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to da­lį vi­so­je ES - 26 pro­cen­tus. ES vi­dur­kis - 38,8 pro­cen­to.

A.But­ke­vi­čius už­si­mi­nė apie nu­ma­to­mus ki­tus mo­kes­čių sis­te­mos po­ky­čius. Svars­to­ma tam ti­kru ta­ri­fu ap­mo­kes­tin­ti in­dė­lių pa­lū­ka­nas, gal įves­ti au­to­mo­bi­lių ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čius. Pa­lū­ka­nų ap­mo­kes­ti­ni­mui jau prieš­ina­si Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI), nuo­lat kar­to­jan­tis, kad bet ko­kie pa­si­tu­rin­tie­siems tai­ko­mi mo­kes­čiai pa­kenks vi­sam Lie­tu­vos ūkiui.

Ver­ta pa­mi­nė­ti, jog lau­ki­nio ka­pi­ta­liz­mo tvir­to­vė­je JAV vi­sos pa­lū­ka­nos trak­tuo­ja­mos kaip pa­pras­tos pa­ja­mos, to­dėl ap­mo­kes­ti­na­mos pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fu, ku­ris ga­li siek­ti ir 39,6 pro­cen­to. Keis­tai skam­ba Kae­ta­nos Leont­je­vos tei­gi­nys, kad pa­lū­ka­nų ap­mo­kes­ti­ni­mas bū­tų "rim­tas smū­gis vi­siems tau­pan­tie­siems". Pa­gal jos lo­gi­ką pa­ja­mų mo­kes­tis yra "rim­tas smū­gis" dir­ban­tiems žmo­nėms, PVM - "rim­tas smū­gis" var­to­to­jams, bet vien dėl to jų ne­ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti. Be to, re­tas žmo­gus gaus 10 tūkst. li­tų pa­lū­ka­nų per me­tus, tad tur­tin­gų­jų ap­mo­kes­ti­ni­mas - smū­gis ne vi­siems, o tik la­bai ma­žam skai­čiui gy­ven­to­jų. K.Leont­je­vos ar­gu­men­tų tiks­las pa­na­šus į tų, ku­rie pies­tu sto­ja prieš bet ko­kius prog­re­si­nius mo­kes­čius ir ku­rie nuo­gąs­tau­ja, kad vie­ną kar­tą juos įve­dus at­ei­ty­je bus ge­ro­kai leng­viau di­din­ti ta­ri­fus. Tai­gi bū­tų prieš­ina­ma­si, net jei bū­tų siū­lo­ma ap­mo­kes­tin­ti tik pa­lū­ka­nas, vir­ši­jan­čias 100 tūkst. li­tų per me­tus.

Ti­kiu, jog soc­de­mai tu­ri pa­kan­ka­mai sa­vi­gar­bos, są­ži­nės, A.Sy­so mi­ni­mo gė­dos jaus­mo ir kad jie ne­nu­si­leis LLRI bei pa­na­šių or­ga­ni­za­ci­jų spau­di­mui. Ki­ta ver­tus, prieš pus­me­tį nai­viai ti­kė­jau, kad soc­de­mai įves prog­re­si­nius mo­kes­čius.