Ką slepia Vyriausybės atstovai

Jurga TVASKIENĖ
Ru­de­nį su­kaks me­tai, kai dir­ba ši Vy­riau­sy­bė, ta­čiau kai ku­rių mi­nis­te­ri­jų va­do­vų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos iki šiol ne­priei­na­mos vi­suo­me­nei. Eti­kos sar­gai ti­ki­na, kad kar­tais po­li­ti­kus pa­ver­čia „pa­žei­dė­jais“ strin­gan­ti tech­ni­ka.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius, anks­čiau va­do­va­vęs bend­ro­vei „Lit­Pol Link“, įgy­ven­di­nan­čiai bend­rą Lie­tu­vos ir Len­ki­jos elek­tros jung­čių pro­jek­tą, į pos­tą pa­skir­tas gruo­džio pra­džio­je. Ta­čiau iki šiol Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ne­ga­li pa­ti­krin­ti, ar šis aukš­tas po­li­ti­kas ne­tu­ri ko­kių nors ne­de­ra­mų in­te­re­sų, – juos ga­lin­ti at­skleis­ti dek­la­ra­ci­ja Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) tink­la­la­py­je vie­šai ne­pa­sie­kia­ma.


 

 

 

...

Ti­ki­na pa­skel­bę laiku

Šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­čio mi­nis­tro J.Ne­ve­ro­vi­čiaus te­le­fo­nas iš­jung­tas, tad pa­sik­laus­ti apie pri­va­čią jo dek­la­ra­ci­ją ne­įma­no­ma. Tuo me­tu ki­ti LŽ kal­bin­ti po­li­ti­kai, ku­rių dek­la­ra­ci­jos pi­lie­čiams taip pat ne­pa­sie­kia­mos, kaip su­si­ta­rę tvir­ti­no pa­tei­kę jas lai­ku.

„Ne­ga­li bū­ti, kad dek­la­ra­ci­jos nė­ra. Tik pra­dė­jęs dirb­ti pa­tei­kiau VTEK ran­ka už­pil­dy­tą vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją, taip pat per­siun­čiau ją elek­tro­ni­niu pa­štu. Tu­rė­tų bū­ti. Bet ga­liu už­ti­krin­ti, kad ma­no dek­la­ra­ci­jo­je nie­kas ne­si­kei­čia – jo­kių pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­to nė­ra“, - LŽ sa­kė kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras An­ta­nas Va­lys.

Pa­tei­ku­si dek­la­ra­ci­ją ti­ki­no ir ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trė Dai­va Ma­to­nie­nė. Tai ji esą pa­da­rė dar prieš užim­da­ma aukš­tą pos­tą, kai dir­bo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.

Ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ma­rius Ska­rups­kas LŽ tei­gė ir pats pa­ste­bė­jęs, kad jo dek­la­ra­ci­ja vie­šai ne­priei­na­ma. „Ma­no ban­ko pus­la­py­je, per ku­rį tei­kiau dek­la­ra­ci­ją, ro­do­ma, kad ji yra, bet VTEK, kaip ma­tau, duo­me­nys vie­šai ne­skel­bia­mi. Ko ge­ro, teks pa­čiam skam­bin­ti į VTEK ir klaus­ti, ko­dėl ne­ma­ty­ti ma­no dek­la­ra­ci­jos“, - kal­bė­jo vi­ce­mi­nis­tras.

Dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių pi­lie­čiai ne­ga­li re­gė­ti ir kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tro Ma­ri­jaus Ve­lič­kos, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos va­do­vės pa­va­duo­to­jų Ai­va­ro Tu­šo bei An­ge­lės Ba­jo­rie­nės, svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tro Ge­di­mi­no Čer­niaus­ko, že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­trų Leo­ka­di­jos Po­či­kovs­kos ir Min­dau­go Kuk­lie­riaus dek­la­ra­ci­jų.

Pa­sis­kel­bia kaip uab­‘ų vadovai

Kaip LŽ sa­kė VTEK se­kre­to­ria­to va­do­vas To­mas Čap­lins­kas, mi­nis­trų ir vi­ce­mi­nis­trų dek­la­ra­ci­jos yra vie­šos, ki­taip ta­riant, tu­ri bū­ti prie­ina­mos vi­suo­me­nei. Jas aukš­ti po­li­ti­kai pri­va­lo pa­teik­ti per 30 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo pa­sky­ri­mo į par­ei­gas.

„Jei dek­la­ra­ci­jos ne­pa­tei­kia­mos lai­ku, ga­li­ma kal­bė­ti apie gal­būt pa­žeis­tą įsta­ty­mą. Ki­ta ver­tus, nors kai ku­rių mi­nis­trų ir vi­ce­mi­nis­trų dek­la­ra­ci­jų ne­ma­ty­ti, ne­drįs­čiau ran­ką prie šir­dies pri­dė­jęs teig­ti, kad jų iš tie­sų nė­ra. Anks­čiau, kai bū­da­vo tei­kia­mos „po­pie­ri­nės“ dek­la­ra­ci­jos – tai yra už­pil­dy­tos ran­ka - ir at­ne­ša­mos į VTEK, mū­sų pa­vyz­din­gi dar­buo­to­jai jas grei­tai pa­skelb­da­vo ir dar pa­ti­krin­da­vo, kad ne­bū­tų klai­dų. Ta­čiau nuo pra­ėju­sių me­tų jos tei­kia­mos elek­tro­ni­niu bū­du, tad kar­tais su­vei­kia žmo­giš­ka­sis fak­to­rius: dek­la­ruo­jan­tis as­muo, pa­vyz­džiui, nu­ro­do ne­tin­ka­mą ko­dą, ir jo dek­la­ra­ci­ja tam­pa ne­priei­na­ma vie­šai. Ne­mi­nė­siu pa­var­džių, bet bu­vo net la­bai aukš­tas vals­ty­bi­nes par­ei­gas ei­nan­čių žmo­nių, ku­rie nu­ro­dė „dir­ban­tys“ už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je, to­dėl jų dek­la­ra­ci­jos ne­vie­šin­tos“, - aiš­ki­no VTEK se­kre­to­ria­to va­do­vas.

T.Čap­lins­ko žo­džiais, tiek mi­nis­trų ka­bi­ne­to, tiek Sei­mo na­rių ne­ga­li­ma ap­kal­tin­ti ban­dy­mu pik­ty­biš­kai nu­slėp­ti in­te­re­sus ar jų ne­dek­la­ruo­ti. „Jei ir pa­mirš­ta vie­nas ki­tas ar pra­lei­džia ter­mi­ną, po pri­mi­ni­mo sku­ba tai pa­da­ry­ti. Čia di­des­nių prob­le­mų ne­įž­velg­čiau. Ki­tas da­ly­kas – sa­vi­val­dos lyg­muo. Ten klaus­tu­kų dau­giau, bet pik­ty­biš­ko vei­ki­mo ir­gi ne­ma­ty­čiau. Po­li­ti­kai - raš­tin­gi žmo­nės, skai­to įsta­ty­mus, o juo­se nu­ro­do­mi la­bai aiš­kūs dek­la­ra­ci­jų ter­mi­nai. Iš­ly­gų nė­ra, tad jei ei­ni par­ei­gas, no­ri ne­no­ri tu­ri teik­ti dek­la­ra­ci­ją“, - kal­bė­jo VTEK at­sto­vas.

Nu­sta­tė pažeidimų

Pa­sta­rą­jį kar­tą skan­da­las dėl po­li­ti­ko ne­už­pil­dy­tos dek­la­ra­ci­jos ki­lo prieš dve­jus me­tus, VTEK pra­dė­jus nag­ri­nė­ti tuo­me­čio Ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vo Dai­niaus Krei­vio ga­li­mus in­te­re­sus, - mi­nis­tras pa­si­ra­šė bend­ro­vei, ku­rios da­li­nin­kė yra jo mo­ti­na, pa­lan­kų įsa­ky­mą skir­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amą. Kaip nu­sta­tė VTEK, o vė­liau pa­tvir­ti­no teis­mas, D.Krei­vys su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus. At­skleis­ti tie­są truk­dė ir tai, kad po­li­ti­kas lai­ku ne­pa­tei­kė pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos, ją ne kar­tą vė­luo­da­mas tiks­li­no. Be to, kaip nu­sta­ty­ta, pil­dy­da­mas pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją, tuo­me­tis ūkio mi­nis­tras ne­tiks­liai nu­ro­dė dek­la­ruo­ti­nus duo­me­nis ir ne­nu­ro­dė duo­me­nų, dėl ku­rių ga­lė­jo kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas.

Šiuo me­tu įsta­ty­mu nu­sta­ty­ta, kad vie­šai tu­ri bū­ti skel­bia­mos po­li­ti­kų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų, tei­sė­jų, par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių par­ti­jų pir­mi­nin­kų bei jų pa­va­duo­to­jų, vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų, po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ei­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų ar įstai­gų struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių va­do­vų par­ei­gas, dek­la­ra­ci­jos.

Prieš ke­lias sa­vai­tes pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­tei­kė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se nu­ma­to­ma, kad vie­ši­na­mos tu­rė­tų bū­ti vi­sų tar­nau­to­jų, par­ti­jų va­do­vų bei pa­ta­rė­jų pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos. „Tik taip bus ga­li­ma už­ti­krin­ti, kad vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys pri­ims spren­di­mus skaid­riai ir ne­ša­liš­kai, gy­vens pa­gal tei­sė­tas pa­ja­mas, dirbs vie­šo­jo in­te­re­so la­bui“, - nu­ro­dė pre­zi­den­tė.