Pakviesta formuoti vyriausybę

lzinios.lt 2014-01-07

Lat­vi­jos pre­zi­den­tas And­ris Bėr­zi­nis pir­ma­die­nį pa­skel­bė, jog pa­lai­ko da­bar­ti­nės že­mės ūkio mi­nis­trės Laim­duo­tos Strau­ju­mos kan­di­da­tū­rą į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pos­tą. Dau­gu­ma Lat­vi­jos Saei­mos po­li­ti­nių jė­gų taip pat ne­ma­to prie­žas­čių ne­rem­ti par­ti­jos „Vie­ny­bė“ iš­kel­tos kan­di­da­tės.

„Į­ver­ti­nęs pro­fe­si­nę Laim­duo­tos Strau­ju­mos pa­tir­tį ir jos tei­gia­mą veik­lą vyk­do­mo­sio­se struk­tū­ro­se, kvie­čiu ją su­da­ry­ti nau­ją­jį Mi­nis­trų ka­bi­ne­tą“, – sa­kė A.Bėr­zi­nis žur­na­lis­tams ir pa­lin­kė­jo L.Strau­ju­mai sėk­min­go dar­bo.

Lat­vi­jos cen­tris­ti­nės pa­krai­pos Re­for­mų par­ti­ja bei Ža­lių­jų ir vals­tie­čių par­ti­ja pir­ma­die­nį par­eiš­kė re­mian­ti že­mės ūkio mi­nis­trės L.Strau­ju­mos kan­di­da­tū­rą. Ne­prik­lau­so­mi par­la­men­ta­rai taip pat ma­no, jog rei­kia pa­lai­ky­ti L.Strau­ju­mą, nes dirb­da­ma že­mės ūkio mi­nis­tre ji įro­dė esan­ti aukš­to ly­gio pro­fe­sio­na­lė. Ne­par­ti­nių de­pu­ta­tų gru­pės ly­de­ris Kla­vas Olš­tei­nas pa­brė­žė, kad L.Strau­ju­ma ga­lės tęs­ti ir už­baig­ti dar­bus, ku­riuos pra­dė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Val­dis Domb­rovs­kis.

 

„San­tar­vės cen­tro“ frak­ci­jos va­do­vas Ja­nis Ur­ba­no­vi­čius sa­vo ruo­žtu par­eiš­kė, jog „Vie­ny­bė“ ne­su­ge­ba su­si­tar­ti dėl tin­ka­mo kan­di­da­to į vy­riau­sy­bės va­do­vus, to­dėl "San­tar­vės cen­tras" ne­rems L.Strau­ju­mos kan­di­da­tū­ros. Ši po­li­ti­nė jė­ga įsi­ti­ki­nu­si, kad nau­ja­sis mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tu­ri bū­ti tech­no­kra­ti­nis ir su­da­ry­tas iš sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lų.

L.Strau­ju­ma, ku­ri iki šiol bu­vo ne­par­ti­nė mi­nis­trė, per sek­ma­die­nio po­sė­dį pri­im­ta į „Vie­ny­bę“ kaip ofi­cia­li na­rė ir įtrauk­ta į jos val­dy­bą. Par­ti­jos at­sto­vai mi­nė­jo, kad L.Strau­ju­mos kan­di­da­tū­ra į prem­je­rus iš­kel­ta dėl po­li­ti­kės su­kaup­tos dar­bo pa­tir­ties.

V.Domb­rovs­kis sa­kė, kad dar anks­ti kal­bė­ti apie par­la­men­to par­amą L.Strau­ju­mai, kol ne­su­reng­ta po­li­ti­nių kon­sul­ta­ci­jų su ki­to­mis par­ti­jo­mis, ta­čiau ne­for­ma­lūs po­kal­biai, jo ma­ny­mu, ro­do po­zi­ty­vias ten­den­ci­jas šiuo at­žvil­giu.

Pa­ti L.Strau­ju­ma žur­na­lis­tams pri­si­pa­ži­no nuo­dug­niai aps­vars­čiu­si pa­siū­ly­mą tap­ti kan­di­da­te į vy­riau­sy­bės va­do­vus. Ji tvir­ti­no su­ti­ku­si dėl to, kad bū­tų tę­sia­mas pra­dė­tas dar­bas. Vie­nas pa­grin­di­nių po­li­ti­kės tiks­lų - eko­no­mi­nės ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mas. Pa­sak kan­di­da­tės, „Vie­ny­bė“ ne­rei­ka­la­vo bū­ti­nai sto­ti į par­ti­ją, pa­ti nu­spren­dė tap­ti ofi­cia­lia jos na­re.

BNS, LŽ