Ukraina nesileidžia bauginama

lzinios.lt 2014-05-22

Nors Ukrai­nos pie­try­čiuo­se ne­si­liau­ja su­si­rė­mi­mai, ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mai vyks, kaip ir nu­ma­ty­ta, ge­gu­žės 25 die­ną, sek­ma­die­nį. Vy­riau­sio­ji vals­ty­bės rin­ki­mų ko­mi­si­ja pra­ne­šė, kad bal­sa­vi­mo apy­lin­kių Do­nec­ko ir Lu­hans­ko re­gio­nuo­se gal­būt aps­kri­tai ne­pa­vyks ati­da­ry­ti.

Va­di­na­si, dau­giau kaip 2 mln. bal­so tei­sę tu­rin­čių Ukrai­nos pi­lie­čių, gy­ve­nan­čių pro­ru­siš­kų su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, ga­li ne­pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės, kas tu­rė­tų tap­ti pre­zi­den­tu. Do­nec­ko ir Lu­hans­ko re­gio­nuo­se iš vi­so gy­ve­na 14,3 proc. rin­kė­jų.

Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės pa­dė­tis ti­krai ne­pa­vy­dė­ti­na, ta­čiau dau­ge­lis su­tin­ka, kad nu­kė­lu­si rin­ki­mus, kol ša­ly­je sta­bi­li­zuo­sis pa­dė­tis, ji dau­giau pra­ras­tų, ne­gu lai­mė­tų. De­mo­kra­tiš­kai iš­rink­tas vals­ty­bės va­do­vas su­teik­tų Ukrai­nos val­džiai dau­giau tei­sė­tu­mo. Ki­ta ver­tus, ne­su­da­ręs są­ly­gų bal­suo­ti Do­nec­ko ir Lu­hans­ko gy­ven­to­jams, Ki­je­vas ga­li bū­ti ap­kal­tin­tas di­de­lės da­lies pi­lie­čių nuo­mo­nės ig­no­ra­vi­mu.

Gra­si­na organizatoriams

Ti­kė­ti­na, kad niū­rios rin­ki­mų ko­mi­si­jos prog­no­zės iš­si­pil­dys. Rin­ki­mus Do­nec­ko re­gio­ne or­ga­ni­zuo­jan­tys par­ei­gū­nai sa­kė su­lau­kę gra­si­ni­mų iš pro­ru­siš­kai nu­si­tei­ku­sių se­pa­ra­tis­tų ir pir­ma­die­nį, bai­min­da­mie­si dėl sau­gu­mo, bu­vo pri­vers­ti už­da­ry­ti sa­vo biu­rą. Kai ku­rias rin­ki­mų būs­ti­nes užė­mė pa­tys se­pa­ra­tis­tai. Do­nec­ko mies­te da­bar ne­vei­kia nė vie­nas iš 5 bal­sa­vi­mą ren­gian­čių biu­rų. Čia gra­si­na­ma ne vien rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riams, bet ir pa­pras­tiems pi­lie­čiams, vie­tos ko­mi­si­jų na­riams.

Taip pat ne­ri­mau­ja­ma dėl pa­dė­ties Slov­jans­ko ir Kra­ma­tors­ko mies­tuo­se, ku­riuo­se vy­ko vie­ni žiau­riau­sių su­si­rė­mi­mų tarp pro­ru­siš­kų su­ki­lė­lių ir Ukrai­nos pa­jė­gų.

Do­nec­ke dir­ban­tys ko­res­pon­den­tai pra­ne­ša, kad gy­ve­ni­mas mies­to gat­vė­se, nors jo­se ma­ty­ti ir ba­ri­ka­dų, ir gink­luo­tų ko­vo­to­jų, sle­pian­čių vei­dus po kau­kė­mis, at­ro­do ste­bė­ti­nai įpras­tas. Džiaug­da­mie­si 30 laips­nių ši­lu­ma gy­ven­to­jai vaikš­to po par­kus, o vai­kai ra­miai žai­džia fon­ta­nuo­se. Be to, mies­te ka­bo vi­sų kan­di­da­tų į pre­zi­den­tus pla­ka­tai.

Per­ga­lė prog­no­zuo­ja­ma P. Porošenkai

Nau­jau­siais apk­lau­sų duo­me­ni­mis, 54 proc. bal­so tei­sę tu­rin­čių gy­ven­to­jų, ku­rie yra jau ap­sisp­ren­dę, ką no­rė­tų ma­ty­ti pre­zi­den­to pos­te, bal­suo­tų už Pe­tro Po­ro­šen­ką, val­dan­tį di­džiau­sią ša­ly­je sal­dai­nių kom­pa­ni­ją ir ti­tu­luo­ja­mą „šo­ko­la­do ka­ra­liu­mi“. Kai ku­rie po­li­to­lo­gai prog­no­zuo­ja jam per­ga­lę jau per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą. An­trą­ją vie­tą uži­man­ti bu­vu­si prem­je­rė Ju­lia Ty­mo­šen­ko gau­tų vos 9,6 proc. bal­sų.

Per sa­vo il­ga­me­tę po­li­ti­nę kar­je­rą P. Po­ro­šen­ka yra dir­bęs ir pro­va­ka­rie­tiš­ko­je Vik­to­ro Juš­čen­kos vy­riau­sy­bė­je, ir pro­ru­siš­ka­me Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus mi­nis­trų ka­bi­ne­te. "Šo­ko­la­do ka­ra­liui" pa­vy­ko iš­veng­ti di­des­nių po­li­ti­nių skan­da­lų, to­dėl vi­suo­me­nei jis, nors ir tu­ri daug tur­to, at­ro­do pa­ly­gin­ti „šva­rus“. Per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją P. Po­ro­šen­ka ža­dė­jo iki me­tų pa­bai­gos su­reng­ti par­la­men­to rin­ki­mus, o už jam par­ody­tą ukrai­nie­čių pa­si­ti­kė­ji­mą ir ati­duo­tus bal­sus at­si­ly­gin­ti in­teg­ra­ci­ja į ES ir ry­šių su Ru­si­ja sta­bi­li­za­vi­mu.

Pro­ga pa­tai­sy­ti santykius

Ar­tė­jant rin­ki­mams Ukrai­nos par­la­men­tas pri­ėmė me­mo­ran­du­mą, ku­ria­me už­ti­kri­na­mas na­cio­na­li­nės kal­bos sta­tu­sas te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se gy­ve­na di­de­lės tau­ti­nės ma­žu­mos, ta­čiau ukrai­nie­čių kal­ba iš­sau­go­ma kaip vie­nin­te­lė vals­ty­bi­nė.

Lai­ki­nai Ukrai­nos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas ei­nan­tis And­ri­jus Deš­čy­cia, duo­da­mas in­ter­viu Vo­kie­ti­jos trans­liuo­to­jui „Deut­che Wel­le“, vy­lė­si, kad Mask­va pri­pa­žins pre­zi­den­tą, ku­rį ša­lies pi­lie­čiai iš­rinks jau šį sek­ma­die­nį. Jo ma­ny­mu, si­tua­ci­ja Pie­try­čių Ukrai­no­je sta­bi­li­zuo­tų­si grei­tai, jei su­ki­lė­liai ne­be­gau­tų par­amos iš Ru­si­jos. Ukrai­no­je la­bai ma­ža da­lis gy­ven­to­jų pa­lai­ko se­pa­ra­tis­tų veiks­mus. Jei­gu bū­tų nu­trauk­ta tiek fi­nan­si­nė, tiek tech­ni­nė par­ama, taip pat gink­lų tie­ki­mas, ne­ra­mu­mai il­gai ne­truk­tų.

Mi­nis­tras taip pat sa­kė, kad ar­tė­jan­tys rin­ki­mai ga­lė­tų bū­ti pui­ki pro­ga pa­tai­sy­ti pa­šli­ju­sius ša­lių san­ty­kius. Jei Ru­si­ja, ne­svar­bu, ko­kie bū­tų bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai, pri­pa­žin­tų juos de­mo­kra­tiš­kais, bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti nau­ją dia­lo­gą tarp Mask­vos ir Ki­je­vo.

Par­en­gė MIL­DA BARONAITĖ