K.Girnius: D.Grybauskaitė gali bandyti tapti reikšminga prezidente

lzinios.lt 2014-05-26

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė te­bė­ra po­pu­lia­riau­sia Lie­tu­vos po­li­ti­kė, po­pu­lia­ru­mą ji iš­lai­kė per vi­są ka­den­ci­ją, o an­trą­ją ji gal­būt mė­gins tap­ti ir reikš­min­ga pre­zi­den­te, BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas Kęs­tu­tis Gir­nius.

„Ji par­odė, kad yra kom­pe­ten­tin­ga pre­zi­den­tė, bet ji nė­ra par­odžiu­si, kad yra di­de­lė, ypa­tin­go dė­me­sio ver­ta pre­zi­den­tė, ku­ri kaip nors la­bai reikš­min­gai pa­kei­tė Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą. Ma­ny­čiau, kad ji gal steng­sis tap­ti ta di­de­le pre­zi­den­te, ne tik po­pu­lia­ria pre­zi­den­te“, - sa­kė po­li­to­lo­gas, pa­klaus­tas, kuo skir­sis pir­mo­ji ir an­tro­ji pre­zi­den­tės ka­den­ci­jos.

K.Gir­nius prog­no­za­vo, kad an­trą­ją sa­vo ka­den­ci­ją D.Gry­baus­kai­tė ban­dys at­vi­riau bend­rau­ti su žmo­nė­mis, su­for­muo­ti ge­res­nę ko­man­dą.

Pa­sak apž­val­gi­nin­ko, jos per­ga­lė rin­ki­muo­se ro­do, kad pre­zi­den­tė te­bė­ra po­pu­lia­riau­sia po­li­ti­kė nuo pir­mo­jo at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko lai­kų.

„Jos lai­mė­ji­mas - 58 proc. prieš 40 proc. - vis dėl­to yra įspū­din­gas. La­bai daug kri­ti­kuo­ja­mas jos bend­ra­vi­mas su žmo­nė­mis, ne­tu­rė­ji­mas jo­kios Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­jos, ma­tyt, pa­pras­tiems žmo­nėms tie da­ly­kai ne­ke­lia di­des­nio rū­pes­čio, jie pa­ten­kin­ti, kaip ji tvar­ko ša­lį, jos kom­pe­ten­ci­ja, jos ge­bė­ji­mas spręs­ti prob­le­mas, ne­si­vel­ti į ne­rei­ka­lin­gus gin­čus“, kal­bė­jo K.Gir­nius.

Jis svars­tė, kad per an­trą­ją D.Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­ją do­mi­nuos dė­me­sys už­sie­nio, gy­ny­bos po­li­ti­kai.

Tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tams, pa­sak K.Gir­niaus, rin­ki­mų re­zul­ta­tai tu­rė­tų bū­ti rim­tas sig­na­las, nes jų rin­kė­jai spar­čiai sens­ta.

„So­cial­de­mo­kra­tai tu­ri daug prob­le­mų. Jie yra blo­go­je pa­dė­ty­je, jų rin­kė­jai sens­ta, jų rin­kė­jai yra kai­me. Mies­tuo­se, kur soc­de­mai tu­rė­tų ge­riau­siai pa­si­ro­dy­ti, yra silp­niau­si. Jų elek­to­ra­tas sens­ta, ko ge­ro, grei­čiau nei kon­ser­va­to­rių. Jų prog­no­zės po ket­ve­rių-pen­ke­rių me­tų yra liūd­no­kos, jei jiems ne­pa­si­seks pa­sig­lemž­ti „dar­bie­čių“ bal­suo­to­jų“, - tvir­ti­no po­li­ti­kos eks­per­tas.

Sek­ma­die­nį per an­trą­jį pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­rą pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tę su­rin­ko 57,87 proc. bal­sų, už so­cial­de­mo­kra­tą eu­ro­par­la­men­ta­rą Zig­man­tą Bal­čy­tį bal­sa­vo 40,14 proc. rin­kė­jų.

Iš vi­so rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 1,2 mln. ar­ba 47,3 proc. Lie­tu­vos pi­lie­čių.