Į Krymą neįleistas dar vienas totorių lyderis

lzinios.lt 2014-07-06

Ru­si­ja vie­nam Ki­je­vą re­mian­čių Kry­mo to­to­rių bend­ruo­me­nės ly­de­rių užd­rau­dė pen­ke­rius me­tus at­vyk­ti į gim­tą­jį re­gio­ną.

Re­fa­tas Cu­ba­ro­vas, to­to­rių asamb­lė­jos Medž­li­so pir­mi­nin­kas, sek­ma­die­nį AFP sa­kė, kad jam bu­vo ne­leis­ta at­vyk­ti į Ru­si­jos ko­vo mė­ne­sį anek­suo­tą Kry­mą ir kad jam bu­vo įteik­tas ofi­cia­lus do­ku­men­tas, ku­riuo iki 2019-ųjų drau­džia­ma at­vyk­ti į Ru­si­jos te­ri­to­ri­ją.

Anks­čiau at­vyk­ti į Kry­mą ne­bu­vo leis­ta Ukrai­nos par­la­men­ta­rui Mus­ta­fai Ce­mi­le­vui – ger­bia­mam to­to­rių ma­žu­mos ly­de­riui.

„A­tro­do, kad vi­sa vals­ty­bė pa­skel­bė man ka­rą, – AFP sa­kė R.Cu­ba­ro­vas po to, kai šeš­ta­die­nį jam ne­bu­vo leis­ta kirs­ti sie­nos. – Tai ma­žas ga­ba­lė­lis di­de­lės ne­tei­sy­bės, ku­ri da­bar vyks­ta Kry­me“.

Mask­va Ukrai­nos Kry­mo pu­sia­sa­lį ko­vo mė­ne­sį anek­sa­vo po gin­či­ja­mo re­fe­ren­du­mo, ku­ria­me, pa­sak Krem­lių re­mian­čios val­džios, be­veik 97 proc. rin­kė­jų nu­spren­dė at­sis­kir­ti nuo Ukrai­nos ir pri­si­jung­ti prie Ru­si­jos.

300 tūkst. Kry­mo to­to­rių, ku­rie su­da­ro maž­daug 12 proc. pu­sia­sa­lio gy­ven­to­jų, dau­giau­sia boi­ko­ta­vo tą bal­sa­vi­mą ir po anek­si­jos su­si­du­ria su vis di­des­niais su­nku­mais.

Jung­ti­nės Tau­tos pra­ne­ša už­fik­sa­vu­sios „rim­tų prob­le­mų“ dėl prie­ka­bia­vi­mo ir bau­gi­ni­mo, su ku­riais su­si­du­ria to­to­rių bend­ruo­me­nė Kry­me, di­dė­jant nuo­gąs­ta­vi­mams dėl re­li­gi­nio per­se­kio­ji­mo.