Antradienį – piketas!

 sajudis.lt 2014-07-07

An­tra­die­nį, liepos 8 die­ną, nuo 8.30 iki 12  val. Lie­tu­vos Są­jū­dis, Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­ga,  „Vil­ni­jos“ drau­gi­ja ir Sausio 13 brolija organizuoja prie Lietuvos Respublikos Sei­mo piketą, kuriame bus reikalaujama iš Lietuvos Respublikos Seimo darbotvarkės išbraukti LLRA Tautinių mažumų (TM), Socialdemokratų partijos Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektų pateikimą.

 

Kviečiame dalyvauti.

Organizatoriai