J. McCainas: Lietuva - viena patikimiausių partnerių

lzinios.lt 2014-12-10

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) se­na­to­riai ra­gi­na Lie­tu­vą ne­abe­jo­ti, kad Vals­ti­jos pri­si­dės prie mū­sų ša­lies sau­gu­mo stip­ri­ni­mo bei ti­ki­no, jog Lie­tu­vos jau pri­im­tus spren­di­mus teik­ti ka­ri­nę par­amą Ukrai­nai tu­rė­tų pri­im­ti ir JAV.

Kaip in­for­ma­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM), šią po­zi­ci­ją Va­šing­to­ne vie­šin­čiai Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo de­le­ga­ci­jai bei am­ba­sa­do­riui Žy­gi­man­tui Pa­vi­lio­niui iš­sa­kė abie­jų po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vai JAV Se­na­te ir At­sto­vų rū­muo­se.

Bū­si­ma­sis Se­na­to Gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas res­pub­li­ko­nas Joh­nas McCai­nas po­kal­by­je su Lie­tu­vos po­li­ti­kais įvar­di­jo Lie­tu­vą kaip vie­ną pa­ti­ki­miau­sių JAV par­tne­rių Eu­ro­po­je. Jis pa­svei­ki­no Lie­tu­vos pre­zi­den­tės iš­sa­ky­tą pa­si­ry­ži­mą teik­ti ka­ri­nę par­amą Ukrai­nai ir iš­reiš­kė įsi­ti­ki­ni­mą, kad ati­tin­ka­mus spren­di­mus tu­rė­tų grei­tai pri­im­ti ir JAV Kong­re­sas.

Se­na­to dau­gu­mos va­do­vo pa­va­duo­to­jas de­mo­kra­tas Dic­kas Dur­bi­nas in­for­ma­vo Lie­tu­vos at­sto­vus, jog jo va­do­vau­ja­mas Se­na­to Biu­dže­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė va­di­na­ma­jai Eu­ro­pos pa­ti­ki­ni­mo ini­cia­ty­vai, nu­ma­tan­čiai pa­pil­do­mų 1 mlrd. JAV do­le­rių apim­ties asig­na­vi­mų sky­ri­mą NA­TO są­jun­gi­nin­kų Eu­ro­po­je sau­gu­mui už­ti­krin­ti. Jis taip pat svei­ki­no Lie­tu­vos pa­stan­gas pri­si­dė­ti prie re­gio­no sau­gu­mo stip­ri­ni­mo.

Anot URM, per su­si­ti­ki­mą D.Dur­bi­nas nu­ro­dė, jog rea­guo­da­mi į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je, Lie­tu­vos at­sto­vai, „kal­bant bok­so ka­te­go­ri­jo­mis“ yra ko­vo­to­jai, ku­rie „ge­ro­kai pra­noks­ta sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jos ri­bas“.

Sei­mo de­le­ga­ci­ja vi­zi­to JAV me­tu taip pat su­si­ti­ko su Kong­re­so At­sto­vų Rū­mų už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Edu Roy­ce­‘u, bū­si­muo­ju Žval­gy­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku De­vi­nu Nu­ne­su, ki­tais aukš­tais Kong­re­so, Bal­tų­jų rū­mų, Vals­ty­bės de­par­ta­men­to, Pen­ta­go­no par­ei­gū­nais bei svar­biau­sių šios ša­lies po­li­ti­kos ins­ti­tu­tų va­do­vais.

JAV vie­ši Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ir Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su JAV gru­pės va­do­vas Ed­mun­das Zin­ge­ris.

JAV Kong­re­so At­sto­vų Rū­mai pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ta­rė, kad JAV ki­tą­met skir­tų 13 mln. do­le­rių (per 36 mln. li­tų) par­amą Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės Šiau­liuo­se inf­ras­truk­tū­rai vys­ty­ti. Šiam spren­di­mui dar tu­ri pri­tar­ti JAV Se­na­tas.