V. Landsbergio be apsaugos valdžia žada nepalikti

lzinios.lt 2014-12-16

Sei­mas per me­tus taip ir ne­nusp­ren­dė, kaip įtei­sin­ti pir­mo­jo fak­ti­nio at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos va­do­vo, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo (AT-AS) pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Lands­ber­gio ap­sau­gą. Ta­čiau val­džia ra­mi­na, kad ir 2015-ai­siais pro­fe­so­rius li­ki­mo va­liai pa­lik­tas ne­bus.

Iki sau­sio li­kus pus­tre­čios sa­vai­tės ir kur kas ma­žiau dar­bo die­nų, Sei­mo dar ne­pa­sie­kė Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo (VAĮ) ket­vir­tas pa­tai­sų va­rian­tas, tu­rin­tis už­ti­krin­ti V. Lands­ber­gio ap­sau­gą bei jos fi­nan­sa­vi­mą. To­dėl vil­čių, kad nau­jo­vės, kaip pla­nuo­ta, įsi­ga­lio­tų nuo 2015-ųjų pra­džios, ne­bė­ra. Nė­ra įsta­ty­mo, nė­ra ir fi­nan­sa­vi­mo – per me­tus 940 tūkst. li­tų (280 tūkst. eu­rų). Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis ra­mi­no, kad ir po Nau­jų­jų V. Lands­ber­gis be ap­sau­gos ne­liks. “Ti­krai sau­go­si­me. Įsta­ty­mo pa­tai­sos par­eng­tos, jas svars­tys Vy­riau­sy­bė, pa­skui – Sei­mas. Bet ku­riuo at­ve­ju be ap­sau­gos V. Lands­ber­gio ne­pa­lik­si­me”, - LŽ sa­kė S. Skver­ne­lis.

Ne­kil­tų dis­ku­si­jų

Mi­nis­tras ne­nei­gė, kad pro­fe­sio­na­liai ap­sau­gai už­ti­krin­ti rei­kia ne­ma­žai lė­šų. “Ta­čiau aš ma­nau, kad vals­ty­bės gar­bės rei­ka­las už­ti­krin­ti tin­ka­mą ap­sau­gą pir­ma­jam fak­ti­niam vals­ty­bės va­do­vui”, - sa­kė S. Skver­ne­lis. Jo tei­gi­mu, siū­lo­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos pa­dė­tų iš­spręs­ti fi­nan­sa­vi­mo, tei­si­nius klau­si­mus, kad ap­sau­ga bū­tų už­ti­krin­ta “kaip ci­vi­li­zuo­to­je vals­ty­bė­je”. Mi­nis­tras ma­no, kad V. Lands­ber­gio ap­sau­gai rei­kės ieš­ko­ti pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo.

Pa­sak Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) di­rek­to­riaus Ry­man­to Moc­ke­vi­čiaus, kol kas šiam tiks­lui bus nau­do­ja­mos 2015 me­tams de­par­ta­men­tui skir­to biu­dže­to lė­šos. “Spren­di­mo dėl ap­sau­gos nie­kas ne­at­šau­kė, to­dėl ir to­liau da­ry­si­me, ką ir pri­va­lo­me da­ry­ti. Ma­nau, kad klau­si­mas vis tiek bus iš­spręs­tas”, - LŽ sa­kė R. Moc­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio Al­mi­no Ma­čiu­lio tei­gi­mu, su­lau­kus Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos iš­va­dos, VAĮ pa­tai­sų pro­jek­tas bus svars­to­mas ar­ti­miau­sia­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je. “Ti­krai ti­kiu, kad iki įsi­ga­lio­jant pa­tai­soms VAD ir to­liau vyk­dys sa­vo par­ei­gas. Ap­sau­gą įtei­si­nus įsta­ty­mu, ne­be­kil­tų jo­kių dis­ku­si­jų ir vi­siems bū­tų pa­pras­čiau”, - LŽ sa­kė A. Ma­čiu­lis.

Ne­pri­ta­ria iš­lai­dų di­di­ni­mui

Skep­tiš­kos nuo­mo­nės dėl V. Lands­ber­gio ap­sau­gos ne­sle­pia Sei­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai. “Kai pa­tai­sos at­ke­liaus į Sei­mą, ta­da ir ma­ty­si­me. Aš ma­ny­čiau, kad ap­sau­ga ga­lė­tų lik­ti, kaip ir iki šiol, ta­čiau iš­lai­dos di­dė­ti ne­tu­rė­tų”, - LŽ sa­kė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė. Pa­sak par­la­men­ta­rės, val­dan­čių­jų po­li­ti­nė ta­ry­ba V. Lands­ber­gio ap­sau­gos rei­ka­lų nė­ra svars­čiu­si. Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Gap­šys LŽ yra sa­kęs, kad ap­sau­gos rei­ka­lai tu­ri bū­ti la­bai griež­tai reg­la­men­tuo­ti. Ap­sau­ga tu­ri bū­ti ski­ria­ma tik tuo­met, kai as­me­niui, ei­nan­čiam tam ti­kras par­ei­gas, ga­li kil­ti rea­lus pa­vo­jus. “Šiuo at­ve­ju V. Lands­ber­gis nė­ra pre­zi­den­tas, kad ir ko­kį sta­tu­są tu­rė­tų”, - tei­gė V. Gap­šys.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko kon­ser­va­to­riaus Sta­sio Šed­ba­ro nuo­mo­ne, at­šau­kus V. Lands­ber­gio ap­sau­gą bū­tų pa­de­mons­truo­tas vals­ty­bės po­žiū­ris į pir­mą­jį at­kur­to­sios ša­lies va­do­vą. “Čia ti­krai ne V. Lands­ber­gio prob­le­ma. At­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę kaip Lie­tu­vos va­do­vą jį pri­pa­ži­no dau­ge­lis. Tie ke­lio­li­ka tūks­tan­čių ne­iš­gel­bės pen­si­nin­kų. Ta­čiau at­skleis mū­sų po­žiū­rį į sa­vo is­to­ri­ją”, - LŽ yra sa­kęs par­la­men­ta­ras.

Pa­gra­si­no nesaugoti

LŽ jau ra­šė, kad ini­cia­ty­vos tei­siš­kai įfor­min­ti V. Lands­ber­gio ap­sau­gą 2013-ųjų pa­bai­go­je ėmė­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Ta­čiau šių me­tų bir­že­lį Sei­mas pro­jek­tą at­me­tė. Tuo­met tei­sė­kū­ros ėmė­si Vy­riau­sy­bė. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM), kiek pa­to­bo­li­nu­si Sei­mo va­do­vės pro­jek­tą, AT-AS pir­mi­nin­ko par­ei­gy­bę pa­siū­lė įtrauk­ti į ša­lies va­do­vų są­ra­šą ir skir­ti ap­sau­gą iki gy­vos gal­vos. Skai­čiuo­ja­ma, kad to­kia ap­sau­ga per me­tus kai­nuo­tų apie mi­li­jo­ną li­tų. Šio­mis nuo­sta­to­mis re­mia­si ir pa­sku­ti­nis, kiek pla­tes­nis, pa­tai­sų va­rian­tas. V. Lands­ber­gis šiuo me­tu sau­go­mas re­mian­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mais, o ne įsta­ty­mu. Dėl to ne­už­ti­kri­na­mas lė­šų po­rei­kis. Bu­vęs VRM va­do­vas Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas ru­de­nį bu­vo už­si­mi­nęs, kad, Sei­mui ne­sut­var­kius tei­si­nių rei­ka­lų, pro­fe­so­rius nuo 2015-ųjų sau­sio ga­li lik­ti be jo­kios ap­sau­gos. Prie­žas­tis esą pa­pras­ta - VAD šiam tiks­lui ne­tu­ri lė­šų.

VRM par­eng­to­se VAĮ pa­tai­so­se pri­me­na­ma, kad pa­gal Lai­ki­ną­jį Pa­grin­di­nį įsta­ty­mą (Lai­ki­ną­ją Kons­ti­tu­ci­ją) 1990–1992 me­tais dir­bu­sios AT-AS pir­mi­nin­kas bu­vo aukš­čiau­sias Lie­tu­vos par­ei­gū­nas, vyk­dan­tis įga­lio­ji­mus, ku­rie pa­pras­tai pri­ski­ria­mi vals­ty­bės va­do­vams, ir tu­rin­tis iš­skir­ti­nį sta­tu­są. At­siž­vel­giant į tai, mi­nė­tą par­ei­gy­bę siū­lo­ma pri­skir­ti ša­lies va­do­vy­bei ir nu­ma­ty­ti ap­sau­gą iki gy­vos gal­vos.